POLITYKA PRYWATNOŚCI
ANKIETY SMARTY CITIZEN

 • Polityka Prywatności określa zakres danych osobowych oraz zasady gromadzenia i przetwarzaniach danych osobowych.
 • Smart Citizen sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50 – 559), przy ul. Świeradowskiej 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769088, NIP: 8992857103, REGON: 382445051– właściciel oraz Administrator strony internetowej ankieta.smart-citizen.pl jest zobowiązany do poszanowania praw osób, biorących udział w badania, które wypełniają ankietę (dalej Ankietowany), w tym do ochrony ich prywatności.
 • Celem przeprowadzenia ankiety jest pozyskanie danych statystycznych, dotyczących podróży mieszkańców Wrocławia w obrębie miasta, kolejno ich analiza i wyciągnięcie wniosków mających na celu wsparcia zrównoważonego transportu Wrocławia i poprawę komfortu miejskich podróży.
 • Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą dostępnych mu środków technicznych, w postaci korzystania z systemu i sprzętu informatyczny umożliwiającego bezpieczne przetwarzanie danych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzana danych, zabezpieczenie przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych służących ochronie przed dostępem osób trzecich.
 • Polityka prywatności uwzględnia następujące przepisy:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

 

ZAKRES I ZASADY GROMADZENIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych pozostawionych na stronie internetowej ankieta.smart-citizen.pl jest Smart Citizen sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50 – 559), przy ul. Świeradowskiej 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769088, NIP: 8992857103, REGON: 382445051, zwany dalej SMART CITIZEN.
  • Ankietowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z tych praw jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@smart-citizen.pl stosownego żądania wraz z podaniem daty wypełnienia ankiety i podanego w ankiecie adresu zamieszkania.
 • Żądanie usunięcia swoich danych osobowych uniemożliwi identyfikację Ankietowanego, co spowoduje, że jego udział w ankiecie stanie się niemożliwy.
 • Ankietowany ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe Ankietowanego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SMART CITIZEN – wyłącznie w celu właściwego przeprowadzenia ankiety, o którym mowa w pkt 3 Polityki Prywatności.
 • SMART CITIZEN nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie są profilowane. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (w zakresie określonym niniejszą Polityką) wyrażona przez Ankietowanego obejmuje także te dane, które podane on pocztą elektroniczną skierowaną do SMART CITIZEN.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usług, nie dłużej jednak niż przez okres, po którym przedawnią się związane z tym roszczenia.
 • Zgodnie z prawem SMART CITIZEN może powierzyć dane osobowe innych podmiotom przetwarzającym dane na jego zlecenie – między innymi: podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją umów, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania (tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną).

 

PLIKI „COOKIES”

 • Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Ankietowanych oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Ankietowanych w ramach Serwisu.
 • Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Ankietowanego – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem końcowym Ankietowanego.
 • Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie internetowej Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia końcowego Ankietowanego – Ankietowany jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Ankietowanego).
 • Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Ankietowanego możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • SMART CITIZEN ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na podstawie odrębnych upoważnień osobami upoważnionymi do dostępu do danych osobowych są pracownicy lub współpracownicy SMART CITIZEN.
 • Wszelkie dane osobowe pobierane od Ankietowanych przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
  • Chęć poprawienia lub zmiany danych osobowych należy każdorazowo zgłosić na adres: kontak@smart-citizen.pl
 • SMART CITIZEN jest uprawniony do przechowywania korespondencji e-mail w celu odpowiedzi na pytania, kontaktu z Ankietowanymi oraz udoskonalania działania ankiety.
 • SMART CITIZEN zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności. Aktualny tekst Polityki Prywatności jest zawsze dostępny na stronie internetowej www.wroclawbadaruch.pl